Logo
Hiếu Trần
19 ngày trước
i-restaurant / a21studio
Nha Trang, Vietnam
Hiếu Trần
19 ngày trước
Nhà mục vụ Đà Lạt
06.2024

#vietnam #Architecture #DaLat #chapel
Hiếu Trần
1 tháng trước
"Khéo thì thợ may, vụng tay chày cối”.

Làng Ước Lễ thuộc xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30km về phía Tây Nam. Ước Lễ nổi tiếng với nghề làm giò chả và có không gian kiến trúc cảnh quan đẹp cũng như nhiều công trình kiến trúc truyền thống có giá trị.

#làng #vietnam #LàngƯớcLễ
Kiến trúc Việt Nam
2 tháng trước
Những ngôi nhà sàn mái phủ rêu xanh, ẩn hiện trong làn sương sớm, tạo nên nét thu hút riêng cho Xà Phìn, ngôi làng ở lưng chừng dãy Tây Côn Lĩnh.

#vietnam #Architecture
Kiến trúc Việt Nam
2 tháng trước
Một tấm bia (hoặc cột đá) đặc biệt thường bị lãng quên trên đó có 1 dòng chữ khắc :
"om̐
namaś śivāya
(tạm dịch Om
- Kính lễ/ nhân danh Thần Shiva)"

Thường tấm bia này không được xem là một văn khắc hay bia ký, bằng chứng là các học giả chuyên về bia ký Champa tứ Aymonier, Finot đến Majumdar đều không thống kê vá ghi chú gì về nó. Nhưng gần đây William Southworth (2009) bắt đầu ghi chú về nó, bia được đánh số C224, nội sung đã được dịch và đăng tải trên internet (xem link).

Như ghi chú của nguồn này, đây dường như không phải là một ngoại lệ, vì có một tấm khắc khác cũng có nội dung như vậy được tìm thấy ở phía sau bức tượng tu sĩ Đại Hữu ở Bào tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh (C.128). Có 2 giải thuyết về tấm bia đá này:

- Khả năng rằng đây là tấm bia được khắc dở dang;

- Tấm bia này là Linga hay cột chiến thắng được dựng năm 972 Saka (1050 Công nguyên) mà các bia ký, C. 13 (bia Bánh Ú mặt trước phía Đông của Tháp), C120 (được ghi chú là ở tại tháp Po Klaong Girai nay không rõ vị trí hiện nay), C210 (Hòn Đỏ) cùng nhắc đến???

Giả thuyết thứ nhất có thể khả dĩ hơn vì nó được viết bắng chữ Chăm cổ có niên đại khoảng thế kỷ XIII - XIV. Và vì nội dung mở đầu của nó "Ngợi Ca thần Shiva", củng là lời mở đầu của tấm bia trên trụ cửa của ngôi tháp Po Klaong Girai (C8, C9, C10, C11) cùng vị trí. Trong khi 3 tấm bia sớm xung quanh tháp Po Klaong Girai (có thêm C119 - Chùa Linh Sơn gần tháp này) và kể cả bia Hòn Đỏ đều có phong cách mở đầu khác là gọi tên hay nhân danh chính vị vua (Paramesvara) hay cháu của ông ta vị tướng Yuvaraja người chinh phục xứ sở Panduranga thế kỷ XI.

Như vậy, nó có thể là 1 tấm bia đã không được hoàn thành, trong lúc ngôi tháp được xây dựng và các tấm bia trên trụ cửa thì hoàn thành nội dung như ta thấy hiện nay. Dù sao tấm bia này cũng là một phần của lịch sử!!!

---

A special stele (or stone pillar) that is often forgotten has an inscription on it:
"om̐
namaś śivāya
(roughly translated Om Homage to Shiva)"

Usually this stele is not considered an inscription or an inscription, as evidenced by the fact that scholars specializing in Champa inscriptions from Aymonier, Finot to Majumdar did not make any statistics or notes about it. But recently William Southworth (2009) began to note about it, the beer is numbered C224, the contents have been translated and posted on the internet (see link).

As this source notes, this does not appear to be an exception, as another engraving with the same content was found behind the statue of monk Dai Huu in the Ho Chi Minh City Museum of History (C.128). There are 2 theories about this stone stele:

- The possibility that this is an unfinished stele;

- This stele is the Linga or victory column built in 972 Saka (1050 AD) with the inscriptions, C. 13 (Banh U stele on the east front of the Tower), C120 (noted as being at the Po KloangTower current location unknown), C210 (Hòn Đỏ) mentioned together???

The first hypothesis may be more likely because it was written in ancient Cham script dating back to the 13th - 14th centuries. And because its opening content "Praise the god Shiva", is also the opening words of the stele on the door pillar of the Po Klaong Girai tower (C8, C9, C10, C11) in the same location.

While the 3 early steles around the Po Klaong Girai tower (there is also C119 - Linh Sơn Pagoda near this tower) and even the Hòn Đỏ stele all have a different opening style of calling the king's name Paramesvara or His name grandson was the general Yuvaraja who conquered the country of Panduranga in the 11th century.

Thus, it is possible that a stele was not completed, while the tower was built and the stele on the door pillars completed the content as we see it today. Anyway, this stele is also a part of history!!!

---
Ảnh/photo : William Southworth, EFEO, Bảo tàng Ninh thuận (Museum)

Tham khảo/reference:
https://isaw.nyu.edu/publi...

C13 : https://dharmalekha.info/t...
C 119 : https://dharmalekha.info/t...
C120: https://dharmalekha.info/t...

C210 - Hòn Đỏ: https://www.researchgate.n...

C8-11: https://www.researchgate.n...

--
Sưu tầm từ tác giả Danh Dong, group Champa Nghiên cứu
Kiến trúc Việt Nam
2 tháng trước (E)
Vào những năm 20 của thế kỷ trước, người Pháp chủ trương đẩy mạnh khai thác thuộc địa trên quy mô lớn và lâu dài để phục hưng đất nước vừa ra khỏi Chiến tranh thế giới lần thứ I. Thêm nữa, ở Đông Dương thời ấy, toàn quyền Maurice Long là người có tư tưởng cải cách và nhiều tham vọng. Năm 1921, chính ông đã mời kiến trúc sư Ernest Hebrard, một trong số ít kiến trúc sư nổi tiếng của Pháp bấy giờ sang làm giám đốc đầu tiên của sở Kiến trúc, Quy hoạch Đông Dương.

Công trình trụ sở Tài chính Đông Dương (nay là bộ Ngoại giao) được Ernest Hebrard thiết kế năm 1924, khởi công xây dựng năm 1925 và hoàn thành năm 1928. Đây là công trình duy nhất được xây dựng theo Đồ án Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính, chính trị Đông Dương cũng do chính ông thiết kế.

Công trình nằm trong bố cục quy hoạch theo quan niệm “Thành phố - Vườn” thịnh hành thời bấy giờ, đồng thời cho thấy kiến trúc sư Ernest Hebrard chịu ảnh hưởng rõ rệt của nghệ thuật thiết kế đô thị cổ điển Beaux-arts Paris và phong cách vườn-công viên Ba rốc Pháp.

Thiết kế mặt bằng công trình hoàn toàn đối xứng qua trục chính theo kiểu kiến trúc Pháp kinh điển. Khối chính cao bốn tầng nhìn ra quảng trường cuối phố Chu Văn An. Khối sau nhìn ra công viên cao ba tầng. Tầng trệt thấp là nơi đặt các phòng phục vụ. Tầng trệt thấp là cần thiết tạo vẻ bề thế của công trình, tạo điều kiện thông thoáng, chống nồm, ẩm để đảm bảo môi trường làm việc tốt nhất cho các phòng ở tầng trên.

Hệ mái ngói nhiều lớp kiểu kiến trúc phương Đông được Ernest khai thác tài tình, đặc biệt là lầu mái lớn ở khối trung tâm mặt đứng chính, cùng với lớp mái phân tầng, che cửa sổ và mái tiền sảnh...Hệ mái còn có ý nghĩa quan trọng trong việc chống mưa hắt, che nắng, giảm bức xạ mặt trời. Cửa sổ rộng, trong kính, ngoài chớp, lại có mái che cùng hệ thống các lỗ thoáng ở thân tường trên cửa sổ sát trần và trên sàn làm tăng khả năng đối lưu không khí, thông thoáng tự nhiên đảm bảo điều kiện vi khí hậu trong phòng tốt nhất cả trong mùa hè nóng bức và mùa đông lạnh giá.

(Ảnh chụp 12.2019)

--

In the 20s of the last century, the French advocated promoting colonial exploitation on a large scale and long term to revive the country that had just come out of World War I. Furthermore, in Indochina at that time , Governor-General Maurice Long was a reform-minded and ambitious man. In 1921, he invited architect Ernest Hebrard, one of the few famous French architects at that time, to become the first director of the Indochina Department of Architecture and Planning.

The Indochina Finance Headquarters (now the Vietnam Ministry of Foreign Affairs) was designed by Ernest Hebrard in 1924, construction began in 1925 and completed in 1928. This is the only project built according to the Master Plan. The administrative and political center of Indochina was also designed by him.
The project is located in the planning layout according to the "City - Garden" concept popular at that time, and also shows that architect Ernest Hebrard was clearly influenced by the classic urban design art of Beaux-arts Paris. and French Baroque garden-park style.

The building's floor plan design is completely symmetrical about the main axis in classic French architectural style. The four-storey main block overlooks the square at the end of Chu Van An street. The rear block overlooking the park is three stories high. The lower ground floor is where the service rooms are located. The low ground floor is necessary to create the appearance of the building, create airy conditions, prevent humidity and humidity to ensure the best working environment for the rooms on the upper floors.

The multi-layer tile roof system of Oriental architecture was skillfully exploited by Ernest, especially the large roof in the central block of the main façade, along with the layered roof, window coverings and lobby roof...Roof system It is also important in preventing rain, shading, and reducing solar radiation. Large windows, inside the glass, outside the shutters, have a roof and a system of holes in the wall body on the ceiling and floor windows, increasing the ability of air convection and natural ventilation to ensure micro-aerobic conditions. The climate in the room is best both in hot summers and cold winters.
--
Photo taken December 2019
Hiếu Trần
2 tháng trước
Lang thang Hà Nội
03.2022

#Hanoi #vietnam #houses
Wedox
2 tháng trước
XTALK01
WEDOX 2024

-
Ngày 25/5/2024, tại Hà Nội, NOTES tổ chức buổi trò chuyện “Kiến trúc - Nghệ thuật” đầu tiên trong khuôn khổ triển lãm kiến trúc WEDOX 2024 tại Hà Nội.

Sự kiện có sự tham gia của 2 diễn giả là kiến trúc sư Trần Hoàng Hải và cô Abe Hanna - nghệ nhân cắm hoa Ikebana Nhật Bản. @notes lựa chọn hai nhân vật này cùng tham gia buổi trò chuyện với chủ đề chung đề cập về “Sự biến đổi kiến trúc qua từng thời kì & Dòng chảy Ikebana trong không gian kiến trúc Nhật Bản”.

-
Giới thiệu diễn giả

Kiến trúc sư Trần Hoàng Hải ( @AtelierHaiTran ) (1991) từng dành hơn 2 năm du học tự túc tại Yokohama. Phần lớn thời gian tại Nhật Bản, bên cạnh việc học tiếng, Hải đã ghé thăm và vẽ kí hoạ (sketch) hơn 100 công trình kiến trúc lớn nhở ở Nhật Bản, trong đó có những công trình được đưa vào giảng dạy trong hệ thống đào tạo tại nhiều quốc gia. Việc trải nghiệm tự học kiến trúc giúp bản thân Hải có một tiếp cận và đúc kết rất rõ ràng về sự biến đổi của kiến trúc đất nước này qua từng thời kì, vai trò của kiến trúc trong việc kết nối con người với thiên nhiên và quan trọng nhất là tính “vô thường” trong tâm thức người Nhật đối với sự định hình kiến trúc Nhật Bản.

Abe Hanna có tên Việt là Lê Phạm Việt Hà (1983), sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện đang sống cùng gia đình tại Osaka. Cô là người đại diện hội Ikenobo Vietnam Tachibanakai Study Group, tổ chức được chính thức công nhận bởi nhà Ikenobo - trường phái cắm hoa Ikebana lâu đời nhất tại Nhật Bản. Tại Việt Nam, cô là người sáng lập Yohaku, một không gian chào đón tất cả những ai ưa thích hoa, trà và quan tâm đến đời sống văn hoá của đất nước mặt trời mọc.

-
LỊCH SỰ KIỆN

Thời gian:
15h00 - 17h00 ngày 25 / 5 / 2024

Địa điểm tổ chức:
Văn phòng kiến trúc AHL Architects
310/22/10 Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội

Số lượng khách tham dự: 40 người

Các văn phòng quan tâm vui lòng đăng ký tham dự bằng cách điền form thông tin và gửi cho NOTES. Chúng tôi sẽ xác nhận với từng yêu cầu đăng ký tham dự qua email.

Link form đăng ký ở cuối form: https://notes.vn/wedox/

Quý văn phòng tham gia XTALK01 sẽ có cơ hội lắng nghe bài nói chuyện được chuẩn bị rất kĩ bởi hai diễn giả. Qua đó giúp mọi người cùng tìm hiểu và trao đổi thông tin, kiến thức liên quan đến kiến trúc Nhật Bản nói riêng và tính ảnh hưởng của kiến trúc trong đời sống văn hoá của người Nhật nói chung.

-
XTALK01 là sự kiện đầu tiên trong chuỗi hoạt động của triển lãm “Kiến trúc - Nghệ thuật” WEDOX 2024 diễn ra tại Việt Nam, với sự tham gia của 18 văn phòng kiến trúc trong và ngoài nước. Triển lãm năm nay được NOTES thực hiện, sẽ diễn ra từ ngày 21 - 30/11/2024 tại Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Theo dõi WEDOX tại cộng đồng NOTES tại:
https://notes.com.vn/wedox...

#wedox #notes #exhibition #talkshow #art #Architecture #ikebana #japan @notes XTALK01
WEDOX 2024

-
Ngày 25/5/2024, tại Hà Nội, NOTES tổ chức buổi trò chuyện “Kiến trúc - Nghệ thuật” đầu tiên trong khuôn khổ triển lãm kiến trúc WEDOX 2024 tại Hà Nội.

Sự kiện có sự tham gia của 2 diễn giả là kiến trúc sư Trần Hoàng Hải và cô Abe Hanna - nghệ nhân cắm hoa Ikebana Nhật Bản. @notes lựa chọn hai nhân vật này cùng tham gia buổi trò chuyện với chủ đề chung đề cập về “Sự biến đổi kiến trúc qua từng thời kì & Dòng chảy Ikebana trong không gian kiến trúc Nhật Bản”.

-
Giới thiệu diễn giả

Kiến trúc sư Trần Hoàng Hải ( @AtelierHaiTran ) (1991) từng dành hơn 2 năm du học tự túc tại Yokohama. Phần lớn thời gian tại Nhật Bản, bên cạnh việc học tiếng, Hải đã ghé thăm và vẽ kí hoạ (sketch) hơn 100 công trình kiến trúc lớn nhở ở Nhật Bản, trong đó có những công trình được đưa vào giảng dạy trong hệ thống đào tạo tại nhiều quốc gia. Việc trải nghiệm tự học kiến trúc giúp bản thân Hải có một tiếp cận và đúc kết rất rõ ràng về sự biến đổi của kiến trúc đất nước này qua từng thời kì, vai trò của kiến trúc trong việc kết nối con người với thiên nhiên và quan trọng nhất là tính “vô thường” trong tâm thức người Nhật đối với sự định hình kiến trúc Nhật Bản.

Abe Hanna có tên Việt là Lê Phạm Việt Hà (1983), sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện đang sống cùng gia đình tại Osaka. Cô là người đại diện hội Ikenobo Vietnam Tachibanakai Study Group, tổ chức được chính thức công nhận bởi nhà Ikenobo - trường phái cắm hoa Ikebana lâu đời nhất tại Nhật Bản. Tại Việt Nam, cô là người sáng lập Yohaku, một không gian chào đón tất cả những ai ưa thích hoa, trà và quan tâm đến đời sống văn hoá của đất nước mặt trời mọc.

-
LỊCH SỰ KIỆN

Thời gian:
15h00 - 17h00 ngày 25 / 5 / 2024

Địa điểm tổ chức:
Văn phòng kiến trúc AHL Architects
310/22/10 Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội

Số lượng khách tham dự: 40 người

Các văn phòng quan tâm vui lòng đăng ký tham dự bằng cách điền form thông tin và gửi cho NOTES. Chúng tôi sẽ xác nhận với từng yêu cầu đăng ký tham dự qua email.

Link form đăng ký ở cuối form: https://notes.vn/wedox/

Quý văn phòng tham gia XTALK01 sẽ có cơ hội lắng nghe bài nói chuyện được chuẩn bị rất kĩ bởi hai diễn giả. Qua đó giúp mọi người cùng tìm hiểu và trao đổi thông tin, kiến thức liên quan đến kiến trúc Nhật Bản nói riêng và tính ảnh hưởng của kiến trúc trong đời sống văn hoá của người Nhật nói chung.

-
XTALK01 là sự kiện đầu tiên trong chuỗi hoạt động của triển lãm “Kiến trúc - Nghệ thuật” WEDOX 2024 diễn ra tại Việt Nam, với sự tham gia của 18 văn phòng kiến trúc trong và ngoài nước. Triển lãm năm nay được NOTES thực hiện, sẽ diễn ra từ ngày 21 - 30/11/2024 tại Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Theo dõi WEDOX tại cộng đồng NOTES tại:
https://notes.com.vn/wedox...

#wedox #notes #exhibition #talkshow #art #Architecture #ikebana #japan
Hiếu Trần
2 tháng trước
Nhà thờ Phủ Cam, Huế
06.2019

#Huế #vietnam #Architecture
#NgoVietThu #Church
NOTES
2 tháng trước
Tam quan chùa Bát Tháp, Hà Nội

Ảnh: Triệu Chiến

#pagoda #vietnam #Hanoi #traditionalarchitecture
Kiến trúc Việt Nam
2 tháng trước
Một căn nhà cũ ở Nghĩa Lộ, Yên Bái với tường vách đất đặc trưng.
11.2021

#vietnam #Architecture #house
Kiến trúc Việt Nam
2 tháng trước (E)
Đình Đình Bảng, Bắc Ninh
05.2017

Đình Đình Bảng, tên Nôm là đình Báng là một ngôi đình nằm ở làng Đình Bảng (xưa là làng Cổ Pháp hay tên Nôm là làng Báng), thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đình được xây dựng vào đầu thế kỷ 18, là ngôi đình có kiến trúc đẹp còn tồn tại đến ngày hôm nay.

Đình được xây dựng năm 1700 thời Hậu Lê kéo dài ba mươi sáu năm đến năm 1736 mới hoàn thành, gồm tòa đại đình đồ sộ nối với hậu cung phía sau theo dạng mặt bằng hình chuôi vồ, còn gọi theo dạng chữ Nho là kiểu "chữ đinh" 丁. Tòa đại đình dài 20 m, rộng 14 m, cao 8 m, phần mái rủ xuống đẹp đẽ chiếm tới 5,5 m tổng chiều cao.

Vẻ độc đáo của ngôi đình thể hiện ở không gian mái đình tỏa rộng, nét đồ sộ của những đầu đao, quy thức thích nghi với khí hậu gió mùa, và trang trí điêu khắc dày đặc. Đình có kết cấu hệ kèo chồng rường, gồm bảy gian hai chái (gian phụ). Đình được dựng trên nền cao có thềm bó bằng đá xanh. Đặc biệt, đình mang kiến trúc nhà sàn với sàn gỗ bề thế cao 0,7 m so với mặt nền, sáu hàng cột ngang và mười hàng cột dọc bằng gỗ lim được kê trên các tảng đá xanh.

Nóc đình cao tới 8 mét với tỷ lệ mặt đứng của phần mái lớn hơn phần thân (mái chiếm hai phần ba chiều cao của đình) tạo nên cảm giác bề thế. Đình lợp ngói mũi hài và có các đầu đao vươn xa nhất trong các công trình kiến trúc gỗ cổ truyền tại Việt Nam. Đình có cửa bức bàn bao quanh.
#vietnam #Architecture #traditionalarchitecture #đình
architecturedaily
2 tháng trước
From Hue, Vietnam

#vietnam #Architecture
Hiếu Trần
2 tháng trước
Bảo tàng Mỹ thuật Sài Gòn

#saigon #vietnam #museumofart #Architecture
Hiếu Trần
2 tháng trước
Bảo tàng Đăk Lăk / X1-HAAI
09.2018

#DakLak #museum #vietnam
Tropical Space
2 tháng trước
Một bức tường tròn ôm lấy lò nung cũ tạo thành một khối đơn giản và nằm gọn trong những bức tường phẳng. Bên trong đó, không gian kiến trúc tạo cơ hội để làm rõ nét các hoạt động mà từ xưa đến nay chưa từng được nhìn thấy một cách trọn vẹn.
Kiến trúc có thể kể được câu chuyện về quá trình hoàn thiện của một mẻ gốm nung, từ các thao tác đầu tiên như dịch chuyển, thêm củi, xếp gốm vào lò, thấy được làn khói trắng qua ô cửa sổ trời khi lò đang cháy đến sự hình thành các sản phẩm cuối cùng.

The round wall embraces the old kiln, creates a simple block and fits neatly within the flat walls. Inside, the architectural space opens opportunities to highlight activities that have never been fully seen before. Architecture can tell the story of the completion process of a batch of terra cotta, from the first step such as moving and placing the clay works into the kiln, adding firewood and charcoal , seeing the white smoke escaping from the skylight while the kiln is operating, and the formation of final products.

#TropicalSpaceArchitecture
#Architecture #vietnam #brick
Tropical Space
2 tháng trước
Bức hoạ đồng quê
Photo by Triệu Chiến

#TropicalSpaceArchitecture #vietnam #brick #Architecture
designboom
2 tháng trước (E)
Vietnamese practice Tropical Space completes the Terra Cotta Workshop in Dien Phuong as a winding complex shaped by brick walls. The project emerges from an existing makerspace preserved for more than two decades and enlivened today with two long folded walls and a circular wall surrounding the original brick kiln. Prior to intervention, the architects observed the craftsmen’s daily activities unfold like clockwork, inspiring them to design the new workshop based on the process of observing light, wind direction, footsteps, sitting position, walking style, and how to turn to find the appropriate source of light to make sculptural works. All these activities are condensed and arranged into basic geometric spaces.
#Architecture #vietnam #brick
designboom
2 tháng trước (E)
Long Nguyen Design designs Nhà Tú Garden Restaurant, a Vietnamese dining space that features natural materials and a dual-layered spatial structure. The architectural concept combines the aesthetics of an artisanal art museum with an inviting tropical garden, creating a seamless connection between the built environment and nature.
#restaurant #vietnam #Architecture
Nhà Tú Garden - YouTube

Film by Long Nguyen Design-NHÀ TÚ GARDENArchitect: Long Nguyen DesignLead Architect: Nguyen Thanh LongDesign Team: Nguyen Thi To Tam, Tran Quang ThanhCreativ...

designboom
2 tháng trước (E)
long thanh villa's design incorporates small gardens within the larger landscape, creating serene spaces for residents to reconnect with the natural surroundings.
#villa #designboom #vietnam #Architecture
Hiếu Trần
2 tháng trước
Hội An
08.2016

#HộiAn #vietnam #AncientCities
Notesbook Magazine
2 tháng trước
Xưởng gốm là hạng mục mới hoàn thành, trước đó Kho gốm của nghệ nhân Lê Đức Hạ (Quảng Nam) đã từng được văn phòng kiến trúc Tropical ***** e Architecture thực hiện cách đây vài năm.

Cụm công trình hiện tại là một tổ hợp các không gian được định hình bằng những bức tường, ở đây gồm hai bức tường chạy dài, gấp khúc và một bức tường tròn bao quanh lò gạch cũ – một kiến trúc tồn tại từ thế kỷ trước, được giữ lại tạo nên trung tâm của mô hình xưởng sản xuất mới.

Xem chi tiết: https://notesbook.vn/kien-...

#Gốm #Xưởng #TropicalSpaceArchitecture #QuangNam #vietnam #TerraCottaStudio
Hiếu Trần
3 tháng trước
Notesbook Magazine
3 tháng trước
Công trình được thiết kế bởi văn phòng ARB Architects, trong khuôn viên có diện tích khoảng 5.000 m2, thuộc về một ngôi làng nhỏ gần thủ đô Hà Nội.

@arbarchitects

#Hanoi #vietnam #Architecture
ARB Architects
3 tháng trước
Hiếu Trần
3 tháng trước
Chùa Bổ Đà
Việt Yên, Bắc Giang
04.2019

#pagoda #vietnam #Architecture
Hiếu Trần
3 tháng trước
Nhà thờ Bùi Chu trước khi hạ giải
05.2019
Nam Định, Việt Nam

#NamDinh #vietnam #Church
Hiếu Trần
3 tháng trước
Bệnh viện Thống Nhất
Sài Gòn, Việt Nam
04.2021

#hospital #vietnam #Architecture #modernism
Hiếu Trần
3 tháng trước
Kiến trúc Việt Nam
3 tháng trước
Đình Phú Hữu
Ba Vì, Hà Nội

#đình #communalhouse #Architecture #vietnam

Chưa có gì!

Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi cho truy vấn tìm kiếm của bạn {{search_query}}. Vui lòng thử lại bằng cách gõ từ khóa khác.